Print

Typy pól

Pole występujące na formularzu zawsze ma określony typ, który determinuje sposób zachowania się pola, możliwość wprowadzania rożnych znaków oraz sposób prezentowania wartości (formatowanie).

Poniżej przegląd typów pól, które mogą być umieszczone na formularzu. W tabeli podano
nazwy typów, krótki opis oraz czy dany typ pola można dodać bezpośrednio z poziomu formularza sprawy, czy z poziomu definicji formularza, czyli tylko przez administratora lub administratora procedury. Klikając na typ pola możesz przejść do szczegółowego opisu typu pola.

Z definicją pola związanych jest kilka atrybutów. Znaczenie niektórych z nich jest takie samo dla każdego typu pola, dlatego opisano je tutaj jako wspólne dla wszystkich typów. Pozostałe atrybuty opisano dla każdego typu pola odrębnie. Porównaj listę typów pól w kolejnej tabeli.

 Atrybut Opis 
 Nazwa (Wymagane)
Maksymalna długość nazwy pola to 100 znaków. W nazwie nie można używać znaków [ ] ” (nawiasy kwadratowe oraz cudzysłów).
Zobacz też: Ustaw nazwy wyświetlane.
 Opis Umożliwia wprowadzenie tekstu pomocy dla użytkownika np wyjaśnienie co powinien wpisać w danym polu. Tekst opisu dla pola dostępny jest po wskazaniu myszką pola na formularzu.
 Pokaż na listach Zaznaczenie powoduje wyświetlenie Nazwy oraz wartości z tego pola na listach DO WYKONANIA, MOJE, PRZEKAZANE, WSZYSTKIE, ZAMKNIĘTE.
 Pole systemowe Zaznaczenie tej opcji powoduje, że zmiana wartości w tym polu nie powoduje anulowania podpisu elektronicznego.

Typy pól 

 Typ pola Opis
Tekstowe (krótki tekst) Służy do wprowadzania pojedynczej linii tekstu.
Tekstowe (długi tekst) Służy do wprowadzania długiego tekstu w wielu liniach.
Pole walidowane Pole to jest odmianą pola tekstowego (krótki tekst) ze sprawdzeniem poprawności wprowadzanego ciągu znaków.
Hiperłącze Pole to jest odmianą pola tekstowego (krótki tekst), z możliwością otwarcia strony o podanym w polu adresie URL.
Numeryczne Pole numeryczne przyjmujące cyfry, znak minus oraz znaki rozdzielające jak (kropka), (przecinek) i (spacja).
Kwota Pole jest odmianą pola numerycznego, z tą różnicą że zawsze formatowane jest do dwóch miejsc po przecinku.
Data Pole służy do wprowadzania dat. Format daty zależy od ustawień regionalnych.
Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza dostępnego po prawej stronie pola.
Data i czas Pole służy do wyprowadzania daty i godziny. Format daty zależy od ustawień regionalnych.
Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza dostępnego po prawej stronie pola.
Wartości godzin i minut należy wybrać z list rozwijanych.
Lista wyboru Pole stosowane do kilkuelementowych list np Kategoria A, Kategoria B, Kategoria C.
Słownik Pole stosowane do wieloelementowych list słownikowych. Więcej na temat słowników na Platformie AMODIT w odrębnym artykule.
Tak/Nie Pole pozwalające na udzielenie odpowiedzi tak/nie, przyjmuje wartość true lub false
Odnośnik Pole daje możliwość podłączenia innych spraw do danej sprawy poprzez podanie ID lub tytułu konkretnej sprawy.
Użytkownik Pole służy do wybrania użytkownika lub grupy.
Podpis Pole służy do złożeni podpisu elektronicznego przez zalogowanego użytkownika.
Tabela Typ ten służy do definiowania złożonych struktur formularzy lub podformularzy.
Plik Pole służy do wczytania pliku.
Statyczny tekst Pole służy do umieszczania na formularzu tekstu np. z informacją dla użytkownika
Strona zewnętrzna Pole jest polem osadzonym w formularzu i wyświetla zawartość strony zewnętrznej.
Wywołanie metody webservice Pole to służy do wyświetlenia tekstu zwracanego przez wskazaną metodę WebService.
Tabela SQL Pole to służy do wyświetlenia wyników zapytania SQL (select) w postaci tabeli
Kod kreskowy Pole to służy do wyświetlenia kodu kreskowego 1D lub 2D
Puste Pole używane głównie w trybie dwukolumnowego formularza do zapewnienia umieszczenia pól w pierwszej lub drugiej kolumnie.

Czy artykuł był pomocny?
5 na 5 gwiazdek

1 rating

5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?