Wymiana danych z systemami zewnętrznymi

AMODIT posiada szerokie możliwości wymiany danych w oparciu o różne techniki. Standardowym sposobem jest wymiana danych z użyciem słowników zewnętrznych oraz tzw. tabel pośrednich. Udostępnianie uczestnikom procesu danych z systemów zewnętrznych odbywa się za pomocą tzw. „Słowników zewnętrznych”. Słowniki takie, tak samo jak inne słowniki w AMODIT, mogą być podłączane do pól na formularzu i służyć do prezentowania np. listy kontrahentów, listy budżetów, listy MPK i innych danych pochodzących z systemów zewnętrznych. Aktualizacja słowników następuje automatycznie w zadanych interwałach czasowych (np. raz dziennie). Udostępnianie danych z AMODIT systemom zewnętrznym odbywa się m.in. za pomocą tzw. „tabel pośrednich”. Opcja ta zakłada utworzenie roboczej bazy SQL, w której przygotowane zostaną tabele do wymiany danych. AMODIT będzie do nich zapisywał wybrane dane z formularza sprawy np. dekret faktury, pozycje faktur, pozycje zamówień i wszystko to, co będzie podlegało wymianie z innym systemem. Po stronie klienta pozostanie kwestia odczytywania tych informacji i umieszczania ich w odpowiedniej formie w docelowym systemie/docelowych systemach. Istnieje również możliwość odczytywania z systemów zewnętrznych pojedynczych danych takich jak np. status płatności, liczba dni urlopu przysługujących pracownikowi, aktualna wartość budżetu itp. Po stronie klienta leży przygotowanie odpowiednich zapytań SQL do swoich baz danych i udostępnienie ich na potrzeby wdrożenia. Opisane powyżej możliwości nie generują dodatkowych kosztów wdrożeniowych i są realizowane w ramach przygotowywania procesu. Stosujemy także inne rozwiązania techniczne dobierane w zależności od możliwości systemów zewnętrznych. Może to być wymiana przez API, pliki XML, pliki płaskie, WebService lub czasami opracowanie dedykowanej aplikacji obsługującej wymianę danych. Integracja z systemami zewnętrznymi wymaga współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za określony system działający u klienta. Systemy te objęte są gwarancją lub opieką serwisową firm trzecich i jakakolwiek komunikacja z nimi MUSI odbywać się poprzez uzgodnione mechanizmy. Mając taką wiedzę zastosujemy właściwe rozwiązanie. Zobacz też:

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?