Print

Integracja z systemami bankowymi (przelewy masowe)

Streszczenie

Artykuł opisuje moduł Generator Paczki Przelewów, który umożliwia automatyzację obsługi przelewów masowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przelewy masowe to funkcja ułatwiająca generowanie zbiorczego pliku z wieloma przelewami, co przyspiesza proces płatności. AMODIT współpracuje z różnymi bankami w Polsce i umożliwia generowanie przelewów krajowych w PLN w formacie Elixir lub Serbnet oraz zagranicznych w walutach EURO oraz USD za pomocą systemów SEPA lub SWIFT. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy spełnić pewne warunki, takie jak posiadanie odpowiednich licencji i wykonanie właściwej konfiguracji.

Artykuł zawiera również przykład, który wyjaśnia, jak korzystać z obsługi przelewów masowych w AMODIT, opisując kroki od utworzenia przycisków dodających przelew do paczki, aż do potwierdzenia wykonania przelewów. Funkcjonalność ta pozwala na dostosowanie systemu AMODIT do potrzeb i procesów w organizacji oraz sprawniejsze zarządzanie płatnościami, oszczędzając czas na wprowadzanie przelewów do systemu bankowego.

Przelewy masowe

Przelewy masowe to funkcja, która pozwala na zbiorcze generowanie przelewów bankowych, znacznie upraszczając i przyspieszając ten proces. Generowanie przelewów masowych w AMODIT polega na przygotowaniu zestawu przelewów w oparciu o dowolny proces zdefiniowany w AMODIT, najczęściej są to procesy typu „Obieg faktur kosztowych”.

Przelewy krajowe

AMODIT współpracuje z różnymi bankami w Polsce, oferując obsługę przelewów masowych dla każdego z nich, pod warunkiem, że dany bank udostępnia swoim klientom tę funkcjonalność. Oto lista niektórych banków, dla których system AMODIT generuje paczki przelewów masowych: Pekao BP, Alior Bank SA, PEKAO SA, mBank SA, Santander SA. Przelewy krajowe obejmują przelewy zwykłe i SplitPayment. Przelewy przygotowywane mogą być zgodnie z Elixir lub Sorbnet. Ponadto, AMODIT umożliwia komasację przelewów zwykłych po kontrahencie i planowanej dacie przelewu, co pozwala na grupowanie przelewów do tego samego odbiorcy o tej samej dacie lub tylko po odbiorcy, gdy wskazano inną datę przelewu. Dodatkowo, system oferuje dodawanie i usuwanie pojedynczych przelewów do paczki przelewów, sprawdzanie stanu płatności w odniesieniu do faktury, obsługę częściowej płatności, płatności odroczonej oraz przeglądanie paczek przelewów dla spółek i ich kont bankowych. Moduł paczki przelewów krajowych jest odrębnie licencjonowany.

Przelewy zagraniczne

AMODIT umożliwia również generowanie przelewów walutowych (EURO oraz USD) do krajów UE oraz poza nią odpowiednio w systemie SEPA lub SWIFT. Obecnie AMODIT obsługuje przelewy zagraniczne dla banku: Pekao SA oraz mBank SA. Sposób dodawania nowego przelewu do paczki odbywa się podobnie jak w przypadku przelewów krajowych. Dostępne są również opcje komasacji, płatności częściowych czy płatności odroczonych.

Aby skorzystać z przelewów zagranicznych, należy spełnić kilka warunków, takich jak posiadanie licencji na moduł przelewów krajowych, gdyż jest on niezbędny dla funkcjonowania przelewów zagranicznych oraz posiadanie licencji na moduł przelewów zagranicznych i oczywiście odpowiednia konfiguracja mechanizmu paczki przelewów krajowych i procesów, aby uwzględniały obsługę przelewów zagranicznych w swojej logice.

Przykład

Przedstawiamy przykład, który pomoże czytelnikowi zrozumieć, jak korzystać z obsługi przelewów masowych w AMODIT.

Krok 1: Utworzenie przycisków dodających zlecenie przelewu do paczki

W procesie „Obieg faktur kosztowych”, na etapie „Płatności”, twórca procesu przygotował przyciski dodające zlecenie przelewu do paczki. Przyciski te uruchamiają reguły (logikę biznesową), która pozwala na dodanie płatności do bufora paczki przelewów.

Krok 2: Dodanie płatności do paczki przelewów

Gdy sprawy trafiają na etap „Płatności”, użytkownik odpowiedzialny za zlecenia płatności decyduje, które faktury i w jakiej wysokości mają być opłacone, i dodaje je do paczki przelewów.

Krok 3: Przeglądanie buforów z oczekującymi przelewami

Uprawniona osoba przegląda bufor z oczekującymi przelewami, sprawdzając wartość (sumę kwot) przelewów przygotowanych do wykonania, wskazuje konto, z którego ma być wykonana płatność (jeśli nie zostało wskazane wcześniej), może zmienić konto, z którego płatność ma być wykonana, lub usunąć płatność z kolejki.

Krok 4: Wygenerowanie pliku z przelewami

Uprawniony użytkownik generuje plik z przelewami dla wybranego konta bankowego wskazanej spółki. Format pliku zależy od banku i typu przelewów dla którego jest generowany:Elixir, Sorbnet, SEPA, SWIFT. Najczęściej plik taki jest plikiem tekstowym lub XML.

Krok 5: Wczytanie pliku w systemie bankowości online

Użytkownik wczytuje wygenerowany plik w systemie bankowości online, korzystając z funkcji takich jak „przelewy masowe”, „import przelewów” lub „paczka przelewów”, w zależności od tego, jak konkretny bank nazywa u siebie tę funkcjonalność.

Krok 6: Weryfikacja i zatwierdzenie przelewów w systemie bankowym

W systemie bankowym, użytkownik weryfikuje wprowadzone przelewy i zatwierdza je do wykonania. Te czynności pozostają poza AMODIT i poza Generatorem Paczki Przelewów.

Krok 7: Potwierdzenie wykonania przelewów w Generatorze Paczki Przelewów

Potwierdzenie płatności w AMODIT może wywołać określone skutki, takie jak oznaczenie faktury jako zapłaconej, ewentualnie obliczenie pozostałej kwoty do zapłaty, przekazanie sprawy na kolejny etap lub zamknięcie sprawy i umieszczenie jej w archiwum.

Te czynności są w pełni konfigurowalne i odzwierciedlają logikę biznesową stosowaną przez klienta korzystającego z AMODIT, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i procesów w organizacji oraz sprawniejsze zarządzanie płatnościami i oszczędzanie czasu na wprowadzanie przelewów do systemu bankowego.

Podsumowanie

Artykuł opisuje system AMODIT, zaawansowane narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi, które umożliwia automatyzację obsługi przelewów masowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki temu narzędziu można generować zbiorcze pliki z wieloma przelewami, co przyspiesza proces płatności i redukuje ryzyko błędów. AMODIT współpracuje z różnymi bankami w Polsce i umożliwia generowanie przelewów krajowych w PLN w formacie Elixir lub Serbnet oraz zagranicznych w walutach EURO oraz USD za pomocą systemów SEPA lub SWIFT. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy spełnić pewne warunki, takie jak posiadanie odpowiednich licencji i wykonanie właściwej konfiguracji. AMODIT oferuje również wiele opcji, takich jak komasacja przelewów, płatności częściowe czy płatności odroczone, co pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb i procesów w organizacji oraz sprawniejsze zarządzanie płatnościami, oszczędzając czas na wprowadzanie przelewów do systemu bankowego.

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?