Print

Uprawnienia na poziomie sprawy

Uprawnienia na poziomie sprawy można nazwać uprawnieniami dynamicznymi. Wynikają one bezpośrednio z:

  • Decyzji użytkowników przekazujących do sprawę do określonych użytkowników lub grup.
  • Decyzji użytkowników wskazujących innych użytkowników w polach „Do wiadomości” lub „Współpracownik”
  • Działania funkcjonalności zastępstw
  • Działania reguł biznesowych i zawartych w nich warunków, w tym również możliwość zmiany i odebrania uprawnienia.

W odróżnieniu od uprawnień statycznych, które działają na poziomie procedury i dotyczą wszystkich spraw założonych dla tej procedury, uprawnienia dynamiczne działają na poziomie pojedynczej sprawy.
Użytkownik może posiadać jeden z następujących poziomów uprawnień dostępu:

 Brak dostępu do sprawy. Użytkownik nie widzi danej sprawy na żadnej z list (Do wykonania, Moje, Przekazane, Wszystkie, Zamknięte). Ponadto nie jest możliwe wyszukanie przez użytkownika tej sprawy przez mechanizmy wyszukiwania pełno-tekstowego lub za pomocą wyszukiwania zaawansowanego.
 Dostęp w trybie do odczytu. Użytkownik widzi sprawę na listach, może ją odszukać za pomocą wyszukiwania pełno-tekstowego oraz za pomocą wyszukiwania zaawansowanego. Może otworzyć formularz sprawy lecz nie może wykonać żadnych czynności związanych z daną sprawą.
 Dostęp w trybie edycji. Użytkownik ma uprawnienia jak w trybie do odczytu oraz dodatkowo może edytować sprawę tzn. zmieniać wartości w polach formularza, dodawać komentarze, dodawać lub usuwać dokumenty załączone do sprawy itd. Zakres możliwości edycji spawy przez użytkownika zależy od kontekstu sprawy i wielu sytuacjach może znacznie się różnić.

Sytuacje zmieniające poziom uprawnień:

Sytuacja Efekt
Utworzenie nowej sprawy.

Twórca sprawy otrzymuje uprawnienie do edycji.
Osoby oraz członkowie grup, którym nadano uprawnienia na poziomie procedury otrzymują:

  • Obserwatorzy spraw – prawo do odczytu
  • Administratorzy procedury oraz Redaktorzy spraw – prawo do edycji
Przekazanie sprawy do innej osoby. Dla osoby przekazującej, uprawnienie zmienia się na „do odczytu”.
Osoba lub członkowie grupy, do której sprawę przekazano otrzymują uprawnienie „do edycji”.
Dodanie użytkownika lub grupy w Polu DW (Do wiadomości) Osoba lub członkowie grupy, których dodano w Polu DW otrzymują uprawnienie „do odczytu” na danym etapie sprawy. Po zmianie etapu (przekazaniu sprawy) uprawnienie może ulec zmianie w zależności od ustawień procedury. ustawienie domyślnie, pozostawia osoby dodane w polu DW, co oznacza, że na kolejnych etapach osoba lub członkowie grupy nadal będą mieli uprawnienie do odczytu, do czasu ich usunięcia z pola DW.
Usunięcie użytkownika lub grupy z Pola DW (Do wiadomości) Usunięcie osoby lub grupy z Pola DW powoduje odebranie im uprawnień do odczytu sprawy z tego tytułu. Możliwe jest, że ci użytkownicy będą jednak mieli dostęp do sprawy, jeżeli będzie to wynikało z innych przyczyn.
Dodanie użytkownika lub grupy w Polu Wsp. (Współpracownik) Osoba lub członkowie grupy, których dodano w Polu Wsp. otrzymują uprawnienie „do edycji”. Dodatkowo sprawa taka jest widoczna na liście „Do wykonania” tych osób.
Usunięcie użytkownika lub grupy z pola współpracownik „Wsp” Osoba lub członkowie grupy, których usunięto z Pola Wsp. (Współpracownicy), tracą uprawnienie „do edycji” i do dostępu do sprawy, chyba że z innych przyczyn będzie wynikało co innego.
Ustanowienie zastępcy W okresie obowiązywania zastępstawa, osoba wskazana jako zastępca otrzymuje uprawnienia „do edycji” do spraw osoby zastępowanej. Sprawy te będą widoczne na zakładce „Do wykonania” zastępcy.
Zakończenie zastępstwa Po okresie zastępstwa, zastępca traci uprawnienie „do edycji” do spraw osoby zastępowanej. Sprawy osoby zastępowanej znikną z listy spraw „Do wykonania” zastępcy.
Użycie w regułach biznesowych jednej z wymienionych funkcji.
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?