Print

Get

Zastosowanie

Funkcja Get() pozwala pobrać wartość z określonego pola. Wartość może być pobrana:

 • z innej sprawy poprzez podanie jako „source”:
  • caseID sprawy, z której wartość pobieramy;
  • nazwy pola typu Odnośnik, wtedy wartość zostanie pobrana ze sprawy, na którą wskazuje pole typu odnośnik;
 • z tabeli w bieżącej sprawie;
 • z tabel zagnieżdżonych.

Składnia

Get(source,fieldTitle);
Get(source,fieldTitle,rowSpecifier);
Get(source,fieldTitle,"",returnEmpty);

Argumenty

 • source – (String) Określa, skąd dane mają być pobrane. Można tu użyć:
  • numer sprawy (CaseId) np. „6882„;
  • nazwy pola typu odnośnik, które jest na formularzu np. „Dotyczy zamówienia„;
  • nazwy tabeli np. „Pozycje faktury„;
 • fieldTitle – (String) Nazwa pola znajdującego się w sprawie lub tabeli, z której pobieramy wartość;
 • rowSpecifier – (String) [Optional] Używane tylko dla tabeli – określa wiersz(e), z którego(ych) dana(e) ma(ją) być pobrana(e). Dopuszczalne wartości to:  „first” | „last” | rowNumber  (rowNumber jest wartością numeryczną określająca numer wiersza w tabeli np. 3 będzie oznaczało trzeci wiersz w tabeli). Gdy parametr nie zostanie określony, domyślnie używana jest wartość „first”, czyli pobrana zostanie wartość z pierwszego wiersza tabeli.
 • returnEmpty – (String)[Optional] Gdy wartość ustawiona jest na true, to funkcja zwróci pustą wartość (ang. empty value) „”, jeśli wartość w polu jest pusta (null).

Zwracana wartość

Zwraca wartość String. Zwraca wartość ze wskazanego pola.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Zwraca wartość z pola „Amount” z pierwszego wiersza tabeli o nazwie „Positions” i zapisuje wynik w zmiennej o nazwie a.

a = Get("Positions","Amount");

Przykład 2:

Zwraca zawartość pola Name z trzeciego wiersza tabeli „People” i wartość zapisuje w zmiennej n.

n = Get("People", "Name", 3);

Przykład 3:

Zakładamy że istnieje tabela o nazwie Dekretacja, która zawiera tabelę zagnieżdżoną o nazwie VAT. Z poziomu reguł tabeli Dekretacja możemy odwołać się do danych z tabeli VAT np. w ten sposób:

Get("VAT", "Stawka VAT");

Funkcja zwróci wartość z pierwszego wiersza kolumny o nazwie „Stawka VAT”.

Przykład 4:

Zakładamy, że na formularzu w procesie „Obieg faktur” istnieje pole typu odnośnik o nazwie „Dotyczy zamówienia”, które wskazuje na proces „Zamówienia”. W procesie „Zamówienia” istnieje pole o nazwie „Wartość zamówienia”, które przechowuje kwotę netto zamówienia. W procesie Obiegu faktur użytkownik w polu „Dotyczy zamówienia” wskazał konkretne zamówienie, które dotyczy otrzymanej faktury. Chcemy, z poziomu procesu Obiegu faktur porównać wartość z pola [Kwota netto] z faktury z wartością skojarzonego zamówienia. Możemy w regule ręcznej (przycisk) użyć np takiego kodu:

warZam = Get("Dotyczy zamówienia","Wartość zamówienia");
if (warZam < [Kwota netto])
{
  ShowMessage(1,"Kwota netto faktury przekracza wartość zamówienia, która wynosi " + warZam);
}

Przykład 5:

Funkcja Get nie umożliwia odwoływania się bezpośrednio z poziomu reguł tabeli do innych wierszy tej samej tabeli. W tym przypadku jedyną możliwością jest użycie funkcji GetFromPrevRow(fieldName).

Przykład 6:

Odwołanie się do pól formularza z poziomu reguły tabeli. Tabela powiązana jest z formularzem poprzez pole systemowe o nazwie [CaseConnectedToCaseId]. Jeżeli jesteśmy wewnątrz reguły tabeli i chcemy sięgnąć do wartości z pola formularza np. chcemy odczytać „NIP kontrahenta”, to możemy użyć funkcji Get w następujący sposób:

Get([CaseConnectedToCaseId],"NIP Kontrahenta");

Przykład 7:

W poniższym wywołaniu funkcja Get() zwróci wartość pustą „” (ang. empty string), jeśli wartość w polu „Name” na sprawie 138030 jest puste.

Get("138030", "Name", "", true);
Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?