GetDataFromGUS

Zastosowanie

Ta funkcja pobiera dane dotyczące podmiotu gospodarczego z bazy GUS. Korzysta z publicznego API udostępnionego przez GUS. Astrafox nie odpowiada za aktualność i poprawność danych.

Składnia

GetDataFromGUS („ContractorIdentityNumber”, [„fieldName”], [„separator”])

Argumenty funkcji

  • ContractorIdentityNumber – (String) NIP lub Regon podmiotu
  • fieldName– (Ciąg) [Opcjonalnie] Parametr zawiera nazwę pola lub kilku pól oddzielonych przecinkiem, których wartość zostanie zwrócona. Dozwolone wartości: regon, nip, nazwa, wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowosc, kodpocztowy, ulica, nrNieruchomosci, nrLokalu, typ, silosID. Nazwy parametrów nie mogą zawierać polskich znaków np w słowie wojewodztwo”
  • Separator – (Ciąg) [Opcjonalnie] Separator zawiera znak, który zostanie użyty do rozdzielenie wyników. Domyślnie używany jest średnik „;”

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca String.

Jeżeli funkcja zostanie wywołana tylko z parametrem ContractorIdentityNumber, to zwróci wszystkie dane o podmiocie gospodarczym w postaci XML. Plik będzie miał postać:

<root>
	<dane>
		<Regon>016263968</Regon>
		<Nip>5252171560</Nip>
		<StatusNip />
		<Nazwa>ASTRAFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</Nazwa>
		<Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</Wojewodztwo>
		<Powiat>m. st. Warszawa</Powiat>
		<Gmina>Ursynów</Gmina>
		<Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc>
		<KodPocztowy>02-699</KodPocztowy>
		<Ulica>ul. Taborowa</Ulica>
		<NrNieruchomosci>8</NrNieruchomosci>
		<NrLokalu />
		<Typ>P</Typ>
		<SilosID>6</SilosID>
		<DataZakonczeniaDzialalnosci />
		<MiejscowoscPoczty>Warszawa</MiejscowoscPoczty>
	</dane>
</root>

Pole Typ może przyjąć wartości:

P jednostka prawna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np. spółka cywilna
F jednostka fizyczna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
LP jednostka lokalna jednostki prawnej
LF jednostka lokalna jednostki fizycznej

Pole SilosID może przyjąć wartości

1 Miejsce wykonywania działalności podlegającej wpisowi do CEIDG (tylko typy F i LF)
2 Miejsce prowadzenia działalności rolniczej (gospodarstwo rolne, działy specjalne produkcji rolnej, tylko typy F i LF)
3 Miejsce prowadzenia działalności pozostałej – innej niż silosID 1 lub 2, tj. komornik, notariusz, agroturystyka, o ile nie zostały wpisane do CEIDG (tylko typy F i LF)
4 Miejsce prowadzenia działalności skreślonej z rejestru REGON przed 2014.11.08 (tylko typy F i LF)
6 Miejsce prowadzenia działalności jednostki prawnej (tylko typy P i LP)

 

Gdy funkcja zostanie wywołana z podaniem nazw pól,to zwróci string zwierający wartości dla wskazanych parametrów.

Przykłady

Przykład 1:

GetDataFromGUS(„5252171560”)

Pobierze wszystkie dane z GUS API dla podmiotu, którego NIP przyjmuje wartość 5252171560. Format danych to XML.

Zwrócone dane w formacie XML zaprezentowano wyżej.

Przykład 2:

GetDataFromGUS(„5252171560”, „Nazwa”)

Pobierze nazwę podmiotu gospodarczego z GUS, którego NIP przyjmuje wartość 5252171560.

Zwrócona wartość to: ASTRAFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przykład 3:

GetDataFromGUS(„5252171560”, „Nazwa, Miejscowosc”)

Pobierze nazwę podmiotu i miejscowość z GUS dla podmiotu, którego NIP wpisany w polu o nazwie [NIP] przyjmuje wartość 5252171560.

Zwrócone zostaną dane w jednym ciągu oddzielone znakiem  średnika „;”

ASTRAFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa

Przykład 4:

GetDataFromGUS(„5252171560”, „Nazwa, Miejscowosc”,"##")

Pobierze nazwę podmiotu i miejscowość z GUS dla podmiotu, którego NIP wpisany w polu o nazwie [NIP] przyjmuje wartość 5252171560, a zwracane wartości oddzieli znakami ##

Zwrócone zostaną dane w jednym ciągu oddzielone znakami  ##

ASTRAFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ##Warszawa

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?