Integracja z systemami bankowymi (przelewy masowe)

Generator Paczki Przelewów jest funkcjonalnością opcjonalną, dla której należy wykupić dostęp (skontaktuj się z Astrafox w celu aktywacji tej funkcji).

Generator Paczki Przelewów krajowych umożliwia:

 • obsługę przelewów dla wielu spółek w ramach grupy spółek korzystających z Platformy AMODIT
 • dla każdej ze spółek obsługę dowolnej liczby kont bankowych, z których mogą być wykonywane przelewy
 • dla każdej ze spółek grupy nadanie uprawnień dla osób odpowiedzialnych za generowanie przelewów
 • obsługę przelewów Elixir oraz Sorbnet
 • obsługę przelewów dla każdego banku w Polsce, pod warunkiem, że bank ten udostępnia swoim klientom obsługę tzw. przelewów masowych.
 • obsługę przelewów zwykłych jak i przelewów SplitPayment
 • komasację przelewów zwykłych po kontrahencie i planowanej dacie przelewu.
 • dodawanie i usuwanie pojedynczych przelewów do paczki przelewów z poziomu sprawy w np Obiegu faktur.
 • sprawdzanie stanu płatności w odniesieniu do konkretnej faktury. Stan ustalany jest tylko i wyłącznie o wcześniej wykonane przy pomocy tego modułu przelewy. Nie są brane pod uwagę płatności wykonane poza systemem AMODIT, kompensaty, zwroty i jakiekolwiek inne rozliczenia z kontrahentem poza AMODIT.
 • obsługę częściowej płatności dla wybranej faktury.
 • obsługę płatności odroczonej. W chwili dodawania do paczki przelewów można podać planowaną datę wykonania przelewu.
 • przeglądanie bieżącej/bieżących paczek przelewów dla poszczególnych spółek i kont bankowych tych spółek
 • możliwość przeniesienia przelewu do wykonania z innego konta bankowego niż zadeklarowane w chwili dodawania przelewu do paczki przelewów.
 • generowanie paczek dla każdego konta bankowego oddzielnie z możliwością „wymuszenia” daty przelewu np na dzień bieżący bez względu na zadeklarowaną datę w chwili wprowadzania przelewu do paczki przelewów.
 • zatwierdzanie (potwierdzanie) wczytania paczki do banku i wykonania przelewów.
 • przeglądanie historycznych, wygenerowanych wcześniej, paczek przelewów dla poszczególnych kont

Dzięki tej funkcjonalności oszczędzasz czas na wprowadzanie przelewów do systemu bankowego.

Jak to działa?

Scenariusz jest następujący:

 • W procesie np Obiegu faktur, na wybranym etapie np. „Płatności”, przygotowuje się reguły (przyciski) dodające zlecenie przelewu do paczki.
 • Logika procesu może przewidywać np wykonanie płatności częściowej dla danej faktury lub od razu zapłatę pełnej kwoty.
 • Gdy sprawy trafiają na etap np „Płatności”, użytkownik odpowiedzialny za zlecenia płatności, decyduje które faktury mają być zapłacone i dodaje je do paczki przelewów.
 • Zlecenie przelewu zapisywane jest w buforze paczki przelewów, w kontekście spółki z której zlecany jest przelew i może  zawierać konto bankowe z którego przelew ma być wykonany, ale nie musi. Można je określić później, przed wygenerowaniem paczki do banku.
 • System utrzymuje bufory z oczekującymi przelewami dla każdego konta każdej spółki z grupy.
 • Dostęp do buforów z oczekującymi przelewami mają tylko i wyłącznie uprawnione osoby.
 • Uprawniona osoba przegląda bufory z przelewami (kolejkę płatności) i może:
  • wskazać konto z którego płatność ma być wykonana (jeżeli nie zostało wskazane w momencie dodawania płatności do bufora)
  • dla każdego konta oraz dla spółki sprawdzić wartość (sumę kwot) przelewów przygotowanych do wykonania
  • zmienić konto, z którego płatność ma być wykonana
  • usunąć płatność z kolejki
  • wygenerować plik z płatnościami dla wybranego konta wskazanej spółki (format pliku zależy od banku, dla którego jest generowany).
 • Wygenerowany plik tekstowy, użytkownik wczytuje w systemie bankowości online. Najczęściej funkcja ta w systemach bankowych przyjmuje nazwę przelewy masowe, import przelewów, paczka przelewów lub podobne.
 • W systemie bankowym, w zależności od udostępnionej przez bank funkcjonalności, użytkownik weryfikuje wprowadzone przelewy i zatwierdza je do wykonania. Te czynności pozostają poza AMODIT i poza Generatorem Paczki Przelewów. Jeżeli z jakiś powodów, przelew nie zostanie wykonany lub zapadnie decyzja o nie dokonywaniu przelewu za określoną fakturę, to należy wrócić do generatora paczki przelewów i odpowiednio zmodyfikować jego zawartość, tak aby odpowiadała faktycznie wykonanym przelewom.
 • Po wykonaniu przelewów, należy potwierdzić tę czynność w Generatorze Paczki Przelewów.

Zobacz jak skonfigurować proces i pozostałe elementy, aby Generator Paczki Przelewów działał w twoim środowisku.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?