Print

Ustawienia systemowe – Ogólne

Zgromadzono tu ustawienia, które określają podstawowe ustawienia dla Platformy AMODIT.
Ustawienia podzielone są na sekcje odnoszące się do konkretnych aspektów.

Company data (Dane firmy)

Organization name

Nazwa firmy pojawiająca się na stronie logowania.

Ta wartość jest również używana jako nazwa głównego węzła struktury organizacyjnej widocznej w zakładce Użytkownicy.

Pojawia się również w stopce wysyłanych maili.

Logo on login page

Plik w formacie graficznym (jpg, tiff, png, bmp), który będzie wyświetlany na stronie logowania.

Zaleca się aby rozmiar pliku wynosił ok 400 x 200 px. Większe obrazki zostaną pomniejszone do rozmiaru 377x200px

Logo in the upper left corner

Plik w formacie (jpg,tiff,png, bmp) wyświetlany w lewym górnym rogu głównego ekranu AMODIT. Zastępuje systemowe logo AMODIT.

Zaleca się aby rozmiar pliku wynosił ok 186x40px.

To samo logo jest używane w szablonach maili.

 

License (Licencja)

Platforma AMODIT wymaga aktywowania licencji.

Bez wprowadzonego klucza licencyjnego Platforma AMODIT działa w trybie Free i udostępnia wszystkie funkcjonalności z ograniczeniem co do liczby spraw. Szczegóły na stronie http://amodit.pl.

Klucz licencyjny określa:

  • maksymalną liczbę użytkowników
  • maksymalną liczbę procedur
  • maksymalną liczbę spraw
  • datę wygaśnięcia licencji
  • datę wygaśnięcia prawa do upgrade
  • inne parametry jak np dostępność raportów premium, dostępność moduły eNadawca, dostępność modułu Przelewów bankowych. Lista ta może się zmienić, gdy dojdą nowe funkcjonalności w AMODIT

Aby wgrać kod licencyjny należy wejść do ustawień systemowych i w zakładce Ogólne znaleźć sekcję „Licencja”.
Dostępny tam jest „SID serwera” oraz „Nazwa bazy danych”. Dane te należy przesłać do Astrafox na adres poland@amodit.com w celu wygenerowania właściwego kodu licencyjnego.
Po otrzymaniu kodu należy skopiować go do pola Kod licencyjny i zapisać zmianę ustawień.

SID serwera

Unikalny numer związany z maszyną (komputerem/serwerem) na którym zainstalowany jest AMODIT.

Nazwa bazy danych

Nazwa bazy AMODIT skojarzonej z tą konkretną instalacją AMODIT. W wersjach instalowanych na chmurze przyjmuje ona schemat AMODIT_nazwainstalacji.  Przykładowo dla instalacji pod adresem testy123.amodit.com, nazwa bazy danych będzie AMODIT_testy123.

W instalacjach on-premise z pewnością nazwa ta będzie utworzona wg innego schematu. Nazwę tą nadaje się podczas instalacji AMODIT’a. Zapoznaj się z artykułem Instalacja Platformy AMODIT

Kod licencyjny

Pole do wpisania unikalnego kodu dla konkretnej instalacji zawierającego odpowiednie ustawienia licencyjne.

Dane licencji

Informacja o aktualnych danych zawartych w Kodzie licencyjnym.

Uwierzytelnienia

Enable self registrations

Gdy włączona, Platforma AMODIT pozwala na samodzielne założenie konta przez osobę znającą adres URL platformy swojej organizacji. Efektem wizualnym jest pojawienie się linku Nie masz konta? na głównej stronie logowania.

Use CAPTCHA

Aby potwierdzić że nie jest się robotem należy przy rejestracji nowego konta podawać wyświetlany symbol CAPTCHA

Auto accept new users

Jeśli nie jest zaznaczone, nowe konta użytkowników będą musiały zostać zaakceptowane przez administratora.

Check password strength

Gdy włączona, Platforma AMODIT wymusza użycie silnego hasła. Silne hasło powinno zawierać dużą i małą literę, cyfrę i znak specjalny. Minimalna długość hasła 8 znaków.

Check password age

Gdy nie włączone, wtedy hasło nie wygasa.

Gdy włączone hasło wygasa po okresie wskazanym w kolejnym parametrze.

Password will expire after [X] days

Hasło wygaśnie po podanej tu liczbie dni.

After [X] days, remind the user to renew the password

Po wskazanym upływie czasu (dni) użytkownikowi będzie wyświetlane przypomnienie o konieczności zmiany hasła.

Authentication timeout

Określa ile godzin użytkownik pozostaje zalogowany po ostatniej interakcji z serwerem.

Restrict IPs to

Określa listę dozwolonych adresów IP, z których użytkownicy mogą się logować

Active Directory domain name

Domyślna nazwa domeny dla użytkowników domenowych. Powinna to być domena w której jest serwer.

To ustawienie jest wystarczające dla środowisk jedno domenowych.

Trusted domains names

Nazwy dodatkowych, zaufanych domen oddzielone średnikiem, z których użytkownicy mogą się logować w AMODIT.

To powinno być używane tylko w sytuacji gdy jednocześnie mamy logowanie windows i logowanie forms.

Allow domain users

Gdy opcja jest włączona, to umożliwia zakładanie kont użytkowników w AMODIT na podstawie konta z domeny/domen

Force users to fill manager and department

Wymusza (przypomina) użytkownikowi o konieczności uzupełnienia swoich danych o koncie w zakresie wskazania przełożonego i jednostki organizacyjnej.

Web API user, Web API password

Techniczne konto służące do integracji poprzez API

Active Directory

Synchronize users with Active Directory

Aktywuje zadanie synchronizacji listy użytkowników i ich danych w AMODIT z użytkownikami z domeny/domen. Zakres synchronizacji definiują kolejne opcje.

Należy się upewnić za zadanie o nazwie SynchronizeWithAD na zakładce ZADANIA, jest włączone.

Use login with domain name

W czasie synchronizacji w polu „userLogin” zapisywany jest pełny login użytkownika z nazwą domeny przykładowo astrafox\jkowalski.

Użytkownik logując się na stronie logowania musi podawać taką, pełną nazwę wraz z domeną.

Create users in AMODIT from given AD path

Jeżeli nic nie zostanie podane, to zsynchronizuje wszystkich użytkowników z domeny podstawowej podanej w parametrze „Active Directory domain name”

Jeżeli chcemy synchronizować użytkowników z kilku domen, to trzeba podać ścieżki dla wszystkich domen.

Synchronize manager

Synchronizuje zależność pracownik – przełożony na podstawie informacji z AD.

Synchronize department

Pobiera nazwę departamentu z AD dla danego użytkownika, sprawdza czy taki departament istnieje w AMODIT i przypisuje użytkownika do tego departamentu.

Add departments from Active Directory

Jeżeli przy synchronizacji departamentu użytkownika, nie zostanie znaleziony w AMODIT taki departament, to jest tworzony nowy i do niego jest przypisywany użytkownik.

Synchronize company structure from AD

Na podstawie danych przypisania użytkownika do departamentu i przypisania przełożonego tego użytkownika do departamentu, tworzy strukturę departamentów.

Synchronize phone numbers

Synchronizuje numery telefonów, w tym telefonu komórkowego

Synchronize job title

Synchronizuje nazwę stanowiska

Sync disabled users

Jeżeli jest włączone, to użytkownicy w AMODIT oznaczeni jako zablokowane konto, TEŻ podlegają synchronizacji z AD.

Enable and disable users from AD

Jeżeli jest włączone to jeżeli użytkownik w AD zostanie wyłączony, to również w AMODIT jego konto zostanie zablokowane.

Podobnie dla kont zablokowanych w AMODIT, jeżeli okaże się że w AD konto zostało włączone, to również zostanie włączone w AMODIT. Jeżeli jednak Sync disabled users będzie wyłączone, to konta użytkowników zablokowanych w AMODIT nie będą włączane gdy konto w AD będzie kontem aktywnym.

Enable only users from this AD path

Blokuj użytkowników którzy zostanie przeniesieni w AD poza podaną ścieżkę do synchronizacji z AD.

Można stosować gdy w konkretnej firmie blokowane w AD konta, przenosi się do odrębnej ścieżki w AD.

Default language setting for new users

Domyślny język dla nowo tworzonych użytkowników

OAuth

Allow login with Google account

Wyświetla na stronie logowania do AMODIT przycisk do logowania kontem Google

Allow login with Facebook account

Wyświetla na stronie logowania do AMODIT przycisk do logowania kontem Facebook

Allow login with Microsoft  account

Wyświetla na stronie logowania do AMODIT przycisk do logowania kontem Microsoft

Notifications (Powiadomienia)

SMTP Server name or IP

Adres serwera SMPT, przez który będą wysyłane powiadomienia.

User, Password

Login użytkownika serwera SMTP i hasło dla tego użytkownika

Use SSL?

Należy zaznaczyć jeżeli połączenie z serwerem SMTP jest poprzez protokół SSL

Port

Port na którym działa serwer SMTP

Sender mail adress

Adres e-mail, który ma być wyświetlany w wysłanych wiadomościach e-mail

Sending limit

Ile wiadomości można wysłać podczas jednego cyklu wysyłania powiadomień (0 dla nieograniczonej liczby). Jest to istotne ze względu na ograniczenia niektórych serwisów, które nie dopuszczają więcej niż np 30 wiadomości wysłanych w ciągu minuty np Office365.

Delete notifications older than [X] days

Wszystkie maile, które mają być wysłane trafiają w AMODIT do kolejki. Jeżeli przez wskazany okres czasu nie uda się wysłać maila, to jest on usuwany z kolejki.

Web URL for internal users

Jeżeli w mailu, wysyłanym do użytkowników wewnętrznych, będzie zawarty link do AMODIT, to zostanie użyty podany tu adres URL.

Web URL for external users

Jeżeli w mailu, wysyłanym do użytkowników zewnętrznych, będzie zawarty link do AMODIT, to zostanie użyty podany tu adres URL.

Log emails sent with the SendMessage function

Gdy opcja jest włączona, to AMODIT rejestruje w swoim logu systemowym wiadomości e-mail wysyłane m.in. z funkcji SendMessage() lub SendMessageEx() (zalecane jest używanie tej funkcji). W praktyce przy włączonym tym parametrze rejestrowane są w logu systemowym wszystkie maile wychodzące z systemu AMODIT (w tym maile systemowe).

UWAGA! Ponieważ maile rejestrowane są w logu systemowym, to należy rozważyć poprawne ustawienie harmonogramu zadania ClearLog i parametru systemowego LogStorageTime.

Send Heart Beat

Zezwalaj modułowi Heartbeat (porównaj zadanie HeartBeat, na zakładce ZADANIA), na wysyłanie powiadomień do Astrafox (podstawowe statystyki dotyczące korzystania z AMODIT nie zawierające żadnych danych osobowych. Dane dotyczą np liczby utworzonych kont użytkowników, liczby utworzonych spraw itp.)

Send error log to Astrafox

Zezwól AMODIT na wysyłanie raportów o błędach do Astrafox. Raporty nie zawierają żadnych danych osobowych.

Case locking (Blokowanie spraw)

Enable locking cases

Gdy włączone, to sprawa otwarta (wyświetlona na ekranie) przez jednego użytkownika jest zablokowana do edycji dla pozostałych użytkowników.

Gdy wyłączone, każdy może wejść do sprawy i edytować, ale tylko zmiany ostatnio zapisującej osoby zostaną zapamiętane i nadpiszą wszystkie pozostałe zmiany innych osób.

Lock expiration time

Czas, liczony w minutach, po którym powyższa blokada jest zdejmowana.

Uprawnienia

Force 4Eyes rule

Gdy włączone, to każda zmiana parametrów ustawień systemowych, dodania użytkowników itp. wymaga potwierdzenia przez drugiego administratora. Więcej informacji w artykule: 4Eyes rule.

Synch permissions to historic cases for new group members

Sprawy w AMODIT mogą być przypisane do grupy. Członkowie tej grupy mają dostęp do tych spraw.

Jeżeli w takiej sytuacji (istnieją sprawy i są już przypisane do grupy), dodany nową osobę do grupy, to nie zobaczy ona tych istniejących spraw.

Jeżeli włączymy tę opcję (synchronizacji uprawnień dla historycznych spraw), to nowi członkowie grupy będą je widzieli.

Informacje na stronie logowania

Welcome text on login page

Tekst który jest wyświetlany na stronie logowania poniżej przycisku ZALOGUJ

Tekst nie jest zależy od wersji językowych. Należy ewentualnie umieścić od razu tekst w np dwóch językach.

Welcome text on login page for external users

Jeżeli AMODIT jest skonfigurowany do obsługi tzw organizacji zewnętrznych, to strona logowania jest pod innym adresem URL. W takim przypadku zostanie wyświetlony tekst podany w tym ustawieniu.

Zobacz uwagi do poprzedniego parametru.

Welcome text for the page „Don’t have an account?”

Jeżeli użytkownik, na stronie logowania kliknie „Nie masz konta?” to ponad przyciskiem „Załóż konto” pojawi się wpisany tu tekst.

Zobacz uwagi do poprzednich parametrów.

Show news from AMODIT blog on login page

Gdy włączone, to w dolnej części strony logowania wyświetla link do bloga AMODIT, amodit.pl/blog

Czy artykuł był pomocny?
0 na 5 gwiazdek
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?