Kategoria Przepływ

ChangeDeadline

Ta funkcja określa termin rozpatrywania spraw dla określonego użytkownika. Jeśli sprawa została już ustalona w wyniku ustawienia sceny, jest ona nadpisywana tylko dla tego użytkownika. Należy podać listę użytkowników, którzy zostaną powiadomieni o przekroczeniu terminu. Aby obliczyć nowy termin, punktem wyjścia jest data przekazania sprawy do obecnego etapu Składnia ChangeDeadline („TimeUnits”, „TimeUnitsCount”, „RemindHoursBefore”, „RemindOnDayAndAfter”, „EscalateHoursBefore”, „EscalateOnDay”, „EscalateAfter”, „ReminderUser”, „EscalateToUsers”); Argumenty funkcji TimeUnits - (String) Określa, czy drugi parametr funkcji należy interpretować jako liczbę dni, liczbę godzin czy bezpośrednio jako wartość daty (tj. Z FormField). DOPUSZCZONE WARTOŚCI: [godziny | dni | data] TimeUnitsCount - (dziesiętny) Określa, ile jednostek czasu należy dodać do daty przekazania sprawy, aby obliczyć nowy termin RemindHoursBefore - (dziesiętny) Określa, ile godzin przed ostatecznym terminem użytkownik powinien zostać o tym powiadomiony RemindOnDayAndAfter - (Boolean) Określa, czy użytkownik powinien otrzymywać przypomnienia o terminie rozpatrywania sprawy na początku dnia roboczego, gdy termin jest przekroczony, i każdego następnego dnia EscalateHoursBefore - (dziesiętny) Określa, ile godzin przed powiadomieniem użytkowników o tym, że sprawa jest nadal przetwarzana EscalateOnDay - (Boolean) Określa, czy użytkownicy powinni być powiadamiani o terminie rozpatrywania sprawy na początku dnia roboczego, gdy termin ten przekroczy EscalateAfter - (Boolean) Określa, czy użytkownicy powinni być powiadamiani o terminie zakończenia każdego dnia po przekroczeniu terminu ReminderUser - (String) Określa, do którego użytkownika ma zastosowanie ten termin EscalateToUsers - (String) Określa listę użytkowników (oddzielonych znakiem „;”), którzy mają być powiadamiani, gdy dowolne ustawienie „Escalate” określi Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca wartość true, jeśli nowy termin został ustawiony poprawnie; fałsz inaczej. Przykłady Przykład 1: Ustawi to termin do końca 2 pełnych dni roboczych od daty przekazania sprawy dla użytkownika „userlogin” i powiadomi menedżerów, gdy zostaną określone. ChangeDeadline („dni”, 2, 3, prawda, 1, fałsz, fałsz, „userlogin”, „manger1; manager2”); Przykład 2: Spowoduje to ustawienie ostatecznego terminu określonego w polu [data ostatecznego terminu] dla użytkownika „logowanie użytkownika” i powiadomienie menedżerów, gdy zostaną określone. ChangeDeadline („data”, [termin ostateczny], 3, prawda, 1, fałsz, fałsz, „logowanie użytkownika”, „menedżer1; menedżer2”);
Czytaj więcej

CheckAllRequiredParams

Ta funkcja sprawdza, czy bieżąca wielkość liter ma wszystkie wymagane parametry. Składnia CheckAllRequiredParams (); Argumenty funkcji Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli bieżąca sprawa ma wszystkie wymagane parametry, w przeciwnym razie false. Przykłady Przykład 1: Sprawdź, czy bieżący przypadek ma wszystkie wymagane parametry, a jeśli tak, zmień etap na „Następny etap”. if (CheckAllRequiredParams () == true) { ChangeStage (); }
Czytaj więcej

CopyAndAssignCase

Utwórz kopię bieżącej sprawy. Składnia CopyAndAssignCase („AssignTo”, „StageName”); CopyAndAssignCase („AssignTo”, „StageName”, „Nazwa pola 1”, „Nazwa pola 2”); Argumenty funkcji AssignTo - (String) Użytkownik, do którego zostanie przypisana sprawa StageName - (String) Skopiowana skrzynka zostanie utworzona na tym etapie excelField - (String) [Opcjonalnie] Lista nazw pól, dla których wartości nie są kopiowane Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca identyfikator nowej sprawy lub 0, jeśli wystąpił błąd podczas tworzenia kopii sprawy. Przykłady Przykład 1: Utwórz kopię bieżącej sprawy w etapie Początkowym i przypisz ją do użytkownika z pola AssignTo. Wartość pola miesiąca nie jest kopiowana. Przechowuj utworzony identyfikator kopii w zmiennej „newCase” i używaj go w wywołaniu funkcji „Set”. newCase = CopyAndAssignCase ([AssignTo], „Start”, „Month”); Set (newCase, „Month”, DatePart („month”, CurrentDateTime ()));
Czytaj więcej