Kategoria Przepływ

CaseProcessingTime

Ta funkcja zwraca id bieżącego stanu sprawy lub określonego stanu. Składnia CaseProcessingTime ([statusName], [userName]); Argumenty funkcji statusName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa statusu lub stanów oddzielonych średnikiem, aby uzyskać czas przetwarzania userName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa użytkownika lub użytkowników oddzielonych średnikiem, aby uzyskać czas przetwarzania Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca liczbę minut roboczych przypadek przypisany do określonych użytkowników na określonych etapach. Przykłady Przykład 1: Zwraca liczbę minut roboczych bieżącej sprawy przypisanych do bieżącego użytkownika na bieżącym etapie.
Czytaj więcej

CaseStatusId

Ta funkcja zwraca id bieżącego stanu sprawy lub określonego stanu. Składnia CaseStatusId ([statusName]); Argumenty funkcji statusName - (String) [Opcjonalnie] Nazwa statusu, aby uzyskać identyfikator Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca identyfikator danego etapu lub pusty ciąg, jeśli nie został ustawiony lub znaleziony. Przykłady Przykład 1: Pobierz bieżący identyfikator bieżącego przypadku i zapisz go w zmiennej „currentStatusId”. currentStatusId = CaseStatusId (); Przykład 2: Znajdź przypadki w bieżącej procedurze, które mają status Księgowość (funkcja FindCases może wyszukiwać tylko według identyfikatora statusu). acc = FindCases („”, „CaseStatusId”, CaseStatusId („Księgowość”))
Czytaj więcej