Kategoria Obliczenia

ConditionalMax

Ta funkcja zwraca maksymalną wartość z określonych kolumn / pól w określonej tabeli / załączniku, patrząc tylko na pola spełniające określony warunek. Składnia Max („source”, „fieldName”, „conditionalFieldName”, „conditionalValue”); Argumenty funkcji source - (String) Źródło danych zawierające wartości do porównania. Może to być nazwa tabeli (tj. „Faktury”), nazwa zagnieżdżonej tabeli (tj. „Finanse> Faktury”) lub nazwa pliku szablonu załącznika. fieldName - (String) Nazwa kolumny / pola zawierająca wartości do porównania. conditionalFieldName - (String) Nazwa kolumny / pola zawierająca wartość do przetestowania jako warunek. conditionalValue - (String) Wartość, której wartość pola warunkowego musi być równa, aby spełnić warunek Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca maksymalną wartość z określonej kolumny / pola w określonej tabeli / załączniku, która spełnia określony warunek. Przykłady Przykład 1: Zwróci to maksymalną wartość pola „kolumna3” w „tabeli 1”, której wartość „kolumna4” jest równa „pewnej wartości”. Max („table1”, „column3”, „column4”, „some value”);
Czytaj więcej

ConditionalMin

Ta funkcja zwraca minimalną wartość z określonych kolumn / pól w określonej tabeli / załączniku, tylko w polach spełniających określony warunek. Składnia Min („source”, „fieldName”, „conditionalFieldName”, „conditionalValue”); Argumenty funkcji source - (String) Źródło danych zawierające wartości do porównania. Może to być nazwa tabeli (tj. „Faktury”), nazwa zagnieżdżonej tabeli (tj. „Finanse> Faktury”) lub nazwa pliku szablonu załącznika. fieldName - (String) Nazwa kolumny / pola zawierająca wartości do porównania. conditionalFieldName - (String) Nazwa kolumny / pola zawierająca wartość do przetestowania jako warunek. conditionalValue - (String) Wartość, której wartość pola warunkowego musi być równa, aby spełnić warunek Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca minimalną wartość z określonej kolumny / pola w określonej tabeli / załączniku, która spełnia określony warunek. Przykłady Przykład 1: Zwróci minimalną wartość pola „kolumna3” w „tabeli 1”, której wartość „kolumna4” jest równa „pewnej wartości”. Min („table1”, „column3”, „column4”, „some value”);
Czytaj więcej

ConditionalSum

Ta funkcja zwraca sumę wartości z określonych kolumn / pól w określonej tabeli / załączniku dla pól spełniających określony warunek. Jeśli określone pole / kolumna nie zawiera wartości liczbowych lub nie spełnia warunku, nie jest dodawane do wyniku. Składnia Sum („source”, „fieldName”, „conditionalFieldName”, „conditionalValue”); Argumenty funkcji source - (String) Źródło danych zawierające wartości do zsumowania. Może to być nazwa tabeli (tj. „Faktury”), nazwa zagnieżdżonej tabeli (tj. „Finanse> Faktury”) lub nazwa pliku szablonu załącznika. fieldName - (String) Nazwa kolumny / pola zawierająca wartości dziesiętne do zsumowania. conditionalFieldName - (String) Nazwa kolumny / pola zawierająca wartość do przetestowania jako warunek. conditionalValue - (String) Wartość, której wartość pola warunkowego musi być równa, aby spełnić warunek Zwracana wartość Ta funkcja zwraca liczbę dziesiętną. Zwraca sumę wartości liczbowych z określonej kolumny / pola w określonej tabeli / załączniku, które spełniają określony warunek. Przykłady Przykład 1: Zwróci sumę wartości pól z „kolumny 3” w „tabeli 1”, której wartość „kolumny 4” jest równa „pewnej wartości”. Suma („table1”, „column3”, „column4”, „some value”);
Czytaj więcej

ConditionalSetTableRowsSum

Ta funkcja agreguje wiersze z tabeli źródłowej do tabeli docelowej. Grupuje je według wybranej kolumny. Zastosowanie może określać wiele par targetSumField i sourceFieldToSum. Składnia ConditionalSetTableRowsSum („targetTable”, „sourceTable”, „targetGroupField”, „sourceGroupField”, „targetSumField1”, „sourceFieldToSum1”, [„targetSumField2”, „sourceFieldToSum2”]); Argumenty funkcji targetTable - (String) Nazwa tabeli docelowej. sourceTable - (String) Nazwa tabeli źródłowej. targetGroupField - (String) Kolumna tabeli docelowej, w której będzie przechowywana nazwa grupy. sourceGroupField - (String) Kolumna tabeli źródłowej, która będzie używana do tworzenia grup. targetSumField1 - (String) Kolumna tabeli docelowej, w której będzie przechowywana suma grupy. sourceFieldToSum1 - (String) Kolumna tabeli źródłowej, która posłuży do obliczenia sumy grupy. targetSumField2 - (String) [Opcjonalnie] Druga kolumna tabeli celu, w której będzie przechowywana suma grupy. sourceFieldToSum2 - (String) [Opcjonalnie] Druga kolumna tabeli źródłowej, która będzie używana do obliczania sumy grupy. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwróć pusty ciąg. Przykłady Przykład 1: Ta funkcja grupuje wiersze z tabeli „SourcePositionsTable”. Użyj wartości z kolumny „SourceColumnCurrency” jako klucza grupy i oblicz sumę kolumny „SourceColumnAmount” jako wartość dla tej grupy. Dla każdej grupy utwórz wiersz w tabeli „TargetCurrencyTable” i zapisz klucz grupy w kolumnie „TargetColumnCurrency” oraz wartość w kolumnie „TargetColumnSum”. ConditionalSetTableRowsSum („TargetCurrencyTable”, „SourcePositionsTable”, „TargetColumnCurrency”, „SourceColumnCurrency”, „TargetColumnSum”, „SourceColumnAmount”); Przykład 2: Ta funkcja grupuje wiersze z tabeli „Pozycje”. Użyj wartości z kolumny „VAT” jako klucza grupy i oblicz sumę kolumn „Netto”, „Brutto” i „Wartość VAT” jako wartości dla tej grupy. Dla każdej grupy utwórz wiersz w tabeli „Podsumowanie VAT” i zapisz klucz grupy w kolumnie „VAT” oraz wartości w kolumnach „Podsumowanie Netto”, „Podsumowanie Brutto” i „Podsumowanie VAT”. ConditionalSetTableRowsSum („Podsumowanie VAT”, „Pozycje”, „VAT”, „VAT”, „Podsumowanie Netto”, „Netto”, „Podsumowanie Brutto”, „Brutto”, „Podsumowanie VAT”, „Wartość VAT”);
Czytaj więcej