Kategoria Podpis elektroniczny w AMODIT TrustCenter

TrustCenterAddNewSigners

Wysyła dokument z listą osób do Centrum zaufania. Składnia TrustCenterAddNewSigners („documentField”, „creator”, „signersTable”) TrustCenterAddNewSigners („documentField”, „creator”, „signersTable”, „PartialSigning”) TrustCenterAddNewSigners („documentField”, „creator”, „signersTable”, „PartialSigning”, „mapping”) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument do podpisania. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika Twórca - (NIEZNANY) Użytkownik, który zostanie ustawiony jako osoba wysyłająca dokumenty do podpisania TableName - (String) Nazwa tabeli z listą sygnatariuszy. PartialSigning - (Object) [Opcjonalnie] Jeśli true, proces podpisywania musi zostać zakończony ręcznie. TableFieldsMapping - (Object) [Opcjonalnie] Mapowanie pól z tabeli z listą sygnatariuszy. Jeśli pusty ciąg znaków, używane jest domyślne odwzorowanie. Lista sygnatariuszy musi zawierać kolumny z nazwami (nie wyświetlanymi): FirstName, LastName, CompanyRole, Company, Email, Phone Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca pusty ciąg, jeśli nowi sygnatariusze zostali pomyślnie wysłani do TrustCenter, w przeciwnym razie zwróci opis błędu, jeśli coś pójdzie nie tak. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to dodanie osób wymienionych w tabeli osób podpisujących Centrum zaufania do bieżącego użytkownika jako twórcy TrustCenterAddNewSigners ([Umowa], CurrentUser (), „Podpisujący”) Przykład 2: Spowoduje to dodanie osób wymienionych w tabeli osób podpisujących Centrum zaufania do bieżącego użytkownika jako twórcy. Nazwy pól z tabeli Podpisujący są w języku polskim, więc są odwzorowane w zmiennej mapy. Parametr „częściowe podpisywanie” jest ustawiony na wartość true, dlatego proces podpisywania musi zostać zakończony ręcznie. map.FirstName = "Imię" map.LastName = "nazwisko" map.CompanyRole = "Stanowisko" map.Company = "Spółka" map.Email = "Adres e-mail" map.Phone = „Telefon” TrustCenterAddNewSigners ([Umowa], CurrentUser (), „Podpisujący”, „true”, mapa)
Czytaj więcej

TrustCenterCancelSigning

Anuluj podpisywanie dokumentu wysłanego do Centrum zaufania. Składnia TrustCenterCancelSigning ([Dokument], „UserComment”) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument wysłany do zalogowania w Centrum zaufania. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika UserComment - (String) Komentarz wyjaśniający, dlaczego podpisywanie zostało anulowane. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca opis błędu, jeśli coś poszło nie tak, w przeciwnym razie wynikiem jest pusty ciąg znaków. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to ustawienie statusu dokumentu przechowywanego w Centrum zaufania na „Anulowane”. Wyśle również e-mail z określonym komentarzem. TrustCenterCancelSigning ([Dokument], „Wysłano złą wersję pliku”)
Czytaj więcej

TrustCenterCheckStatus

Zwraca ciąg znaków, który zawiera status (lub inną właściwość) dokumentu z określonego pola w Centrum zaufania. Jeśli dokument nie jest jeszcze podpisany, drugi parametr jest ignorowany i zwracany jest status. Jest jeden wyjątek: jeśli status jest „odrzucony”, możliwe jest zwrócenie komentarza o odrzuceniu przez określenie „komentarz użytkownika” Składnia TrustCenterCheckStatus ([dokument]) TrustCenterCheckStatus ([dokument], „właściwość”) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument do sprawdzenia statusu. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika Właściwość - (String) [Opcjonalnie] Właściwość do zwrócenia w wyniku. Dozwolone właściwości to: „status”, „documentGuid”, „blockNo”, „blockHash”, „userComment”. Wartość domyślna to „status”. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca json ze statusem dokumentu. Możliwe wartości statusu: „NotYetSigned”, „Signed”, „Rejected”. Jeśli status jest równy „Podpisany”, odpowiedź może zwrócić następujące właściwości: „documentGuid”, „blockNo”, „blockHash”, jeśli są one określone w drugim parametrze. Jeśli status to „Odrzucony”, wówczas odpowiedź może zwrócić właściwość „userComment”. Przykłady Przykład 1: Zwraca status podpisania dokumentu z określonego pola [Status] = TrustCenterCheckStatus ([Dokument]) Przykład 2: Zwraca status podpisania dokumentu z określonego pola. Takie użycie zapewni taką samą wartość zwracaną jak funkcja z pojedynczym parametrem [Status] = TrustCenterCheckStatus ([Dokument], „status”) Przykład 3: Zwraca identyfikator określonego dokumentu, jeśli jest już podpisany. W przeciwnym razie zwróci to status „NotYetSigned” [Guid] = TrustCenterCheckStatus ([Document], „documentGuid”) Przykład 4: Zwraca komentarz podany podczas odrzucania podpisu. Działa to tylko wtedy, gdy status zostanie „odrzucony” [RejectionComment] = TrustCenterCheckStatus ([Dokument], „userComment”)
Czytaj więcej

TrustCenterFinishSigning

Zakończ podpisywanie dokumentu wysłanego do Centrum zaufania, jeśli włączone jest podpisywanie częściowe. Składnia TrustCenterFinishSigning ([dokument]) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument wysłany do zalogowania w Centrum zaufania. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca opis błędu, jeśli coś poszło nie tak, w przeciwnym razie wynikiem jest pusty ciąg znaków. Przykłady Przykład 1: To zakończy proces podpisywania w Centrum zaufania, jeśli częściowe podpisywanie jest włączone, a wszyscy sygnatariusze złożyli podpis TrustCenterFinishSigning ([dokument])
Czytaj więcej

TrustCenterGetSignedBy

Zwraca e-maile osób, które już podpisały ten dokument. Wynikiem jest ciąg znaków z wiadomościami e-mail oddzielonymi przecinkami. Składnia TrustCenterGetSignedBy ([Document]) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument do sprawdzenia. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Ciąg rozdzielony przecinkami Przykłady Przykład 1: Zwraca e-maile osób, które już podpisały dokument umieszczony w tym polu. TrustCenterGetSignedBy ([Document])
Czytaj więcej