Kategoria Użytkownicy tymczasowi

SetUserFieldSettings

Ta funkcja ustawia widoczne ustawienia (wewnętrzne, zewnętrzne, grupy, system) dla pola użytkownika. Pole użytkownika powinno mieć ustawienia „dla wszystkich użytkowników”. Składnia SetUserFieldSettings („FieldTitle”, „InternalUsers”, „ExternalUsers”, „Groups”, „SystemUsers”); Argumenty funkcji FieldTitle - (String) Tytuł pola użytkownika InternalUsers - (Boolean) Włącz użytkowników wewnętrznych ExternalUsers - (Boolean) Włącz użytkowników zewnętrznych Grupy - (wartość logiczna) Włącz grupy SystemUsers - (Boolean) Włącz użytkowników systemu Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Ta funkcja zwraca wartość false, jeśli pole użytkownika ma ustawienia inne niż „dla wszystkich użytkowników”. W przeciwnym razie funkcja zwraca true. Przykłady Przykład 1: Ustaw tylko grupy dla pola „Klient” SetUserFieldSettings („Customer”, false, false, true, false);
Czytaj więcej

TerminateTemporaryAccessToCase

Ta funkcja kończy tymczasowy dostęp do skrzynki. Składnia TerminateTemporaryAccessToCase („e-mail”); TerminateTemporaryAccessToCase (); Argumenty funkcji email - (String) Adres e-mail użytkownika Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Ta funkcja zwraca true lub false Przykłady Przykład 1: TerminateTemporaryAccessToCase („test@mail.pl”) Przykład 2: TerminateTemporaryAccessToCase ()
Czytaj więcej

UserIsExternal

Ta funkcja sprawdza, czy użytkownik z określonym loginem jest użytkownikiem zewnętrznym. Składnia UserIsExternal („userLogin”); Argumenty funkcji userLogin - (String) Login użytkownika, który ma zostać sprawdzony, jeśli jest zewnętrzny Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli określony użytkownik jest zewnętrzny, w przeciwnym razie false Przykłady Przykład 1: Spowoduje to sprawdzenie, czy użytkownik z logowaniem „rsimmons” jest zewnętrzny i umieści wynik w zmiennej „isExternal” isExternal = UserIsExternal („rsimmons”); Przykład 2: Spowoduje to sprawdzenie, czy bieżący użytkownik jest zewnętrzny. UserIsExternal (CurrentUser ());
Czytaj więcej