Kategoria Techniczne

CallFunction

Ta funkcja wywołuje daną regułę funkcji z bieżącej procedury. Funkcja będzie wywoływana w tym samym kontekście skryptu co reguła wywoływania, więc każda zmienna zdefiniowana w regule podstawowej przed CallFunction będzie dostępna w funkcji i każda zmienna zdefiniowana w funkcji będzie dostępna po zakończeniu CallFunction Składnia CallFunction („functionName”); Argumenty funkcji functionName - (String) Nazwa reguły z typem funkcji, która ma zostać wywołana Zwracana wartość Ta funkcja zwraca wartość logiczną. Zwraca true, jeśli funkcja została wykonana pomyślnie, w przeciwnym razie false. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to wykonanie reguły o nazwie Oblicz kod. Funkcja obliczania kodu może zmieniać wartość zmiennej kodowej i ta nowa wartość zostanie przypisana do pola [Kod]; kod = 100; CallFunction („Oblicz kod”); [Kod] = kod;
Czytaj więcej

ERP_GetDocumentExportStatus

Ta funkcja pobiera dokument z bufora. Składnia ERP_GetDocumentExportStatus („nazwa atrybutu”); Argumenty funkcji attributeName - (String) Nazwa funkcji atrybutu powinna zostać pobrana. „DocumentNumber” | „StatusInfo” | „StatusMessage” | „CreatedDate” | „ExportedDate” Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca ciąg Przykłady Przykład 1: Zwróć numer eksportu dokumentu dla bieżącego identyfikatora sprawy ERP_GetDocumentExportStatus („DocumentNumber”);
Czytaj więcej