Kategoria Elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem TrustCenter

TrustCenterSendToSign

Wysyła dokument z listą osób do Centrum zaufania. Składnia TrustCenterSendToSign („documentField”, „documentName”, „documentDescription”, „creator”, „signersTable”) TrustCenterSendToSign („documentField”, „documentName”, „documentDescription”, „creator”, „signersTable”, „mapping”) TrustCenterSendToSign („documentField”, „documentName”, „documentDescription”, „creator”, „signersTable”, „mapping”, „SignatureOptions”) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument do podpisania. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika DocumentName - (String) Nazwa dokumentu, jeśli jest pusta, zostanie użyta nazwa pliku DocumentDescription - (String) Opis dokumentu Twórca - (NIEZNANY) Użytkownik, który zostanie ustawiony jako twórca procesu podpisywania TableName - (String) Nazwa tabeli z listą sygnatariuszy. TableFieldsMapping - (Object) [Opcjonalnie] Mapowanie pól z tabeli z listą sygnatariuszy. Jeśli pusty ciąg znaków, używane jest domyślne odwzorowanie. Lista sygnatariuszy musi zawierać kolumny z nazwami (nie wyświetlanymi): FirstName, LastName, CompanyRole, Company, Email, Phone Opcje podpisu - (obiekt) [Opcjonalnie] Opcje podpisu do użycia w Centrum zaufania. Pozwala zmienić dostępne opcje autoryzacji lub podpisywania. Jeśli pusty ciąg, używane są opcje domyślne. Dozwolone właściwości z ich wartościami domyślnymi: „RequireEmailCodeToOpenDocument”: false, „RequireSMSCodeToOpenDocument”: false, „CallbackRule”: „”, „AllowHandwrittenSignature”: true, „AllowHandwrittenSignatureWithSMS”: true, „AllowQualified falseSignature”: true, „AllowQualified falseSignature”: true, „AllowQualified” „AllowSMSSignature”: true, „AllowToAddNewSigners”: true, „AllowToReplaceSigners”: true, „Language”: „en-GB”, „PartialSigning”: false. Jeśli jakaś opcja nie jest określona, ​​używana jest domyślna wartość właściwości. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca pusty ciąg, jeśli dokument został pomyślnie wysłany do TrustCenter, w przeciwnym razie zwraca opis błędu, jeśli coś poszło nie tak. Przykłady Przykład 1: Spowoduje to wysłanie dokumentu z pola Umowa do Centrum zaufania z bieżącym użytkownikiem jako twórcą wraz z danymi osób wymienionych w tabeli Sygnatariuszy TrustCenterSendToSign ([Umowa], [DocumentName], [DocumentDescription], CurrentUser (), „Podpisujący”) Przykład 2: Spowoduje to wysłanie dokumentu z pola Umowa do Centrum zaufania z bieżącym użytkownikiem jako twórcą wraz z danymi osób wymienionych w tabeli Sygnatariuszy. użytkownicy, którzy się zalogują, nie będą mieli propozycji kodu SMS, a język Centrum zaufania i wiadomości e-mail będą domyślnie ustawione na język polski. options.Language = "pl-PL"; options.RequireSMSCodeToOpenDocument = "false"; TrustCenterSendToSign ([Umowa], [DocumentName], [DocumentDescription], CurrentUser (), „Sygnatariusze”, „”, opcje) Przykład 3: Spowoduje to wysłanie dokumentu z pola Umowa do Centrum zaufania z bieżącym użytkownikiem jako twórcą wraz z danymi osób wymienionych w tabeli Podpisujący. Nazwy pól z tabeli Podpisujący są w języku polskim, więc są odwzorowane w zmiennej mapy. map.FirstName = "Imię" map.LastName = "nazwisko" map.CompanyRole = "Stanowisko" map.Company = "Spółka" map.Email = "Adres e-mail" map.Phone = „Telefon” TrustCenterSendToSign ([Umowa], [DocumentName], [DocumentDescription], CurrentUser (), „Podpisujący”, mapa) Przykład 4: Spowoduje to wysłanie dokumentu z pola Umowa do Centrum zaufania z bieżącym użytkownikiem jako twórcą wraz z danymi osób wymienionych w tabeli Podpisujący z domyślnym odwzorowaniem. W takim przypadku użytkownicy muszą wprowadzić kod e-mail, ale nie muszą wprowadzać kodu SMS. Sygnatariusze będą mogli podpisywać przy użyciu domyślnych typów podpisów, jednocześnie dodając nowe osoby do podpisu. options.RequireEmailCodeToOpenDocument = "true" options.RequireSMSCodeToOpenDocument = "false" options.AllowToAddNewSigners = "true" TrustCenterSendToSign ([Umowa], [DocumentName], [DocumentDescription], CurrentUser (), „Signers”, „”, sec) Przykład 5: Spowoduje to wysłanie dokumentu z pola Umowa do Centrum zaufania z bieżącym użytkownikiem jako twórcą wraz z danymi osób wymienionych w tabeli Podpisujący z domyślnym odwzorowaniem. W takim przypadku użytkownicy muszą wprowadzić kod e-mail i SMS, aby dokonać autoryzacji. Po pomyślnej autoryzacji osoby podpisujące będą mogły podpisywać dokumenty przy użyciu zwykłego podpisu i nie będą mogły dodawać nowych osób do podpisywania dokumentów. options.RequireSMSCodeToOpenDocument = "true" options.RequireEmailCodeToOpenDocument = "false" options.AllowSimpleSignature = "true" options.AllowSMSSignature = "false" options.AllowHandwrittenSignature = "false" options.AllowHandwrittenSignatureWithSMS = "false" options.AllowQualifiedSignature = "false" options.AllowToAddNewSigners = "false" TrustCenterSendToSign ([Umowa], [DocumentName], [DocumentDescription], CurrentUser (), „Signers”, „”, sec)
Czytaj więcej

TrustCenterCheckStatus

Zwraca ciąg znaków, który zawiera status (lub inną właściwość) dokumentu z określonego pola w Centrum zaufania. Jeśli dokument nie jest jeszcze podpisany, drugi parametr jest ignorowany i zwracany jest status. Jest jeden wyjątek: jeśli status jest „odrzucony”, możliwe jest zwrócenie komentarza o odrzuceniu przez określenie „komentarz użytkownika” Składnia TrustCenterCheckStatus ([dokument]) TrustCenterCheckStatus ([dokument], „właściwość”) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument do sprawdzenia statusu. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika Właściwość - (String) [Opcjonalnie] Właściwość do zwrócenia w wyniku. Dozwolone właściwości to: „status”, „documentGuid”, „blockNo”, „blockHash”, „userComment”. Wartość domyślna to „status”. Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Zwraca json ze statusem dokumentu. Możliwe wartości statusu: „NotYetSigned”, „Signed”, „Rejected”. Jeśli status jest równy „Podpisany”, odpowiedź może zwrócić następujące właściwości: „documentGuid”, „blockNo”, „blockHash”, jeśli są one określone w drugim parametrze. Jeśli status to „Odrzucony”, wówczas odpowiedź może zwrócić właściwość „userComment”. Przykłady Przykład 1: Zwraca status podpisania dokumentu z określonego pola [Status] = TrustCenterCheckStatus ([Dokument]) Przykład 2: Zwraca status podpisania dokumentu z określonego pola. Takie użycie zapewni taką samą wartość zwracaną jak funkcja z pojedynczym parametrem [Status] = TrustCenterCheckStatus ([Dokument], „status”) Przykład 3: Zwraca identyfikator określonego dokumentu, jeśli jest już podpisany. W przeciwnym razie zwróci to status „NotYetSigned” [Guid] = TrustCenterCheckStatus ([Document], „documentGuid”) Przykład 4: Zwraca komentarz podany podczas odrzucania podpisu. Działa to tylko wtedy, gdy status zostanie „odrzucony” [RejectionComment] = TrustCenterCheckStatus ([Dokument], „userComment”)
Czytaj więcej

TrustCenterGetSigners

Zwraca wiadomości e-mail sygnatariuszy o określonym typie. Wynikiem jest ciąg znaków z wiadomościami e-mail oddzielonymi przecinkami. Składnia TrustCenterGetSigners ([dokument], typ) Argumenty funkcji Dokument - (NIEZNANY) Dokument do sprawdzenia. Może to być wartość pola dokumentu lub AttId załącznika Typ - (ciąg) Określa, jakie osoby podpisujące zostaną zwrócone z Centrum zaufania. Obsługiwane wartości to: „wszystkie”, „podpisane”, „niepodpisane”, „odrzucone” Zwracana wartość Ta funkcja zwraca String. Ciąg rozdzielony przecinkami Przykłady Przykład 1: Zwraca e-maile osób, które nie podpisały jeszcze tego dokumentu. TrustCenterGetSigners ([Dokument], „notsigned”)
Czytaj więcej